Algemene voowaarden

The circle of beautysalon

T. Bani h.o.d.n. The circle of beautysalon (hierna: The circle of beautysalon) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73537063 en is gevestigd aan Albert Schweitzerlaan 243 (2552PH) te ‘s-Gravenhage.

Artikel 1 – Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Cliënt tot het verrichten van Behandelingen door The circle of beautysalon.

3. Behandeling of Behandelingen: De cosmetische behandeling waarbij The circle of beautysalon zich tegenover de Cliënt verbindt tot het verrichten van handelingen op het gebied van geneeskunst, rechtstreeks betrekking hebbende op de persoon van de Cliënt met inbegrip van de nazorg.

4. Behandelformulieren: het voorlichtings-, inschrijf- en/of toestemmingsformulier welke door Cliënt dienen te worden ingevuld voor aanvang van de Behandeling in het kader van het geven geïnformeerde toestemming (informed consent).

5. Cliënt: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die The circle of beautysalon heeft aangesteld, of waaraan The circle of beautysalon een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan. Onder Cliënt wordt tevens de koper verstaan indien Cliënt een Product aanschaft van The circle of beautysalon.

6. Overeenkomst: elke behandelingsovereenkomst in de zin van artikel 7:446 e.v. BW en andere samenhangende (medische) verplichtingen tussen Cliënt en The circle of beautysalon, alsmede voorstellen van The circle of beautysalon voor Behandelingen die door The circle of beautysalon aan Cliënt worden verstrekt en die door Cliënt worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door The circle of beautysalon en navolgende losse afspraken met betrekking tot een Behandeling waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen. Tevens wordt hieronder de koopovereenkomst verstaan.

7. Producten: de producten die door The circle of beautysalon worden aangeboden betreffen verzorgingsproducten.

8. The circle of beautysalon: de hulpverlener die in de uitoefening van een geneeskundig beroep of bedrijf de Behandeling uitvoert.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van The circle of beautysalon, elke Overeenkomst tussen The circle of beautysalon en Cliënt en op elke Dienst of Product die door The circle of beautysalon wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Cliënt de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal The circle of beautysalon aan Cliënt aangeven op welke wijze Cliënt de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Cliënt.

5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7. De toepasselijkheid van 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

8. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

9. In het geval The circle of beautysalon niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

 

Artikel 3 – Het Aanbod

1. Alle door The circle of beautysalon gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.

2. Het Aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Behandeling en/of Producten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Cliënt in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Hieronder valt in ieder geval informatie met betrekking tot het cosmetisch resultaat dat The circle of beautysalon verwacht, (het verloop van) de behandelprocedure, mogelijke complicaties in vorm en frequentie, de herstelperiode en nazorg, beperkingen en risico’s van de Behandeling, alternatieven voor de behandeling en de financiële aspecten. De aangeboden Producten zijn duidelijk omschreven met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Cliënt in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen The circle of beautysalon niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). The circle of beautysalon kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.

3. The circle of beautysalon is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Cliënt schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft The circle of beautysalon het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Cliënt om een voor The circle of beautysalon gegronde reden te weigeren.

4. The circle of beautysalon is niet gehouden aan een Aanbod indien Cliënt redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Cliënt geen rechten ontlenen.

5. Eventuele mondelinge afspraken zijn slechts geldig indien deze vervolgens schriftelijk door The circle of beautysalon zijn bevestigd aan Cliënt.

6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten. Een samengestelde prijsopgave verplicht The circle of beautysalon niet tot uitvoering van een deel van de in de aanbieding begrepen Behandeling of Producten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Cliënt de offerte/aanbieding aanvaardt door middel van het invullen van de Behandelformulieren welke aan Cliënt worden verstrekt voor aanvang van de Overeenkomst (Behandeling), of door het betalen van de Producten.

2. Cliënt kan slechts een Overeenkomst aangaan indien vastgesteld is dat Cliënt:

a. De leeftijd van tenminste 18 jaren heeft bereikt en een daartoe rechtsgeldig legitimatiebewijs heeft overlegd;

b. Voorafgaand aan de Overeenkomst mondeling en schriftelijk duidelijk en uitvoerig geïnformeerd is over de Behandeling, de mogelijke risico’s en gevolgen, het eventuele te verwachten resultaat, nazorg van de Behandeling, de kosten van de Behandeling en wijze van betaling, de bedenktijd om tot een redelijke beslissing te komen en het tijdstip van Behandeling;

c. De door The circle of beautysalon gegeven instructies en/of aanwijzingen opvolgt indien deze door The circle of beautysalon zijn gegeven aan Cliënt. Bij gebreke van het niet, onjuist of onvolledig opvolgen van de instructies komen de gevolgen hiervan voor rekening en risico van Cliënt.

d. Op de hoogte is van de contactgegevens van The circle of beautysalon ingeval van complicaties, zoals vermeld op de documenten welke aan Cliënt zijn verstrekt. Cliënt dient bij het optreden van complicaties direct contact op te nemen.

e. De Behandelingsformulieren bestaande uit het voorlichtings-, inschrijf- en/of toestemmingsformulier zijn besproken met Cliënt en vervolgens door Cliënt volledig en naar waarheid heeft ingevuld;

f. De door Cliënt gestelde vragen beantwoord zijn;

g. Cliënt zijn/haar NAW- en contactgegevens heeft opgegeven en deze juist en volledig zijn.

3. Voorts kan een Overeenkomst slechts worden aangegaan indien Cliënt gezond is, behoudens de (cosmetische) afwijking waarvoor de Behandeling geïndiceerd is, of indien Cliënt een licht tot matig ernstige (systeem)ziekte heeft die verder geen aanleiding geeft tot hinder of invalidering. Indien Cliënt last heeft van huidproblemen en/of gebruik maakt van bloedverdunners dient dit voorafgaand aan de Overeenkomst gemeld te worden.

4. De toestemming van de Cliënt wordt (nogmaals) bevestigd op de dag van de Behandeling.

5. Cliënt heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping vanaf het moment dat zij het Product heeft ontvangen, tenzij zij het Product in de verkoopruimte heeft aangeschaft of zij de verzegeling ten behoeve van de houdbaarheid of hygiëne heeft verbroken.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

1. Indien en voor zover tussen Cliënt en The circle of beautysalon een Overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze Overeenkomst conform de duur van de betreffende Behandeling met inbegrip van de nazorg en overige navolgende afspraken.

2. Cliënt kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien Cliënt The circle of beautysalon schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen.

3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Cliënt onverlet voor zover The circle of beautysalon ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Cliënt dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

4. Cliënt kan de Behandeling te allen tijde afbreken c.q. stopzetten. Indien daarbij enige producten (botox en/of filler) zijn gebruikt, is de Cliënt gehouden tot het vergoeden van de kosten voor deze producten.

5. Zowel Cliënt als The circle of beautysalon kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval The circle of beautysalon in surseance van betaling verkeert of faillissement heeft aangevraagd of de onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is The circle of beautysalon nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

6. Indien Cliënt een stollingsziekte heeft komt de Overeenkomst pas tot stand indien Cliënt over een doktersverklaring beschikt waarin aangegeven staat dat Cliënt een dergelijke behandeling kan ondergaan.

7. Uiterlijk tot 48 uur voor aanvang van de afspraak kan de desbetreffende afspraak kosteloos worden geannuleerd. Hierna worden de kosten voor de betreffende afspraak in rekening gebracht. De afspraak is definitief en wordt gemaakt op keuze van Cliënt en uit diens vrije wil.

8. The circle of beautysalon kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst ten aanzien van de verkoop van Producten zekerheid verlangen van Cliënt, dan wel volledige vooruitbetaling.

Artikel 6 – Uitvoering van de Overeenkomst

1. The circle of beautysalon zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed hulpverlener c.q. cosmetisch arts verlangd mag worden. The circle of beautysalon zal handelen in overeenstemming met de op haar rustende verantwoordelijkheden voortvloeiende uit de voor hulpverleners geldende professionele standaard, waaronder begrepen het Kwaliteitskader Cosmetische Zorg. The circle of beautysalon staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Behandelingen worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.

2. De Overeenkomst op basis waarvan The circle of beautysalon de Behandeling uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Cliënt. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Behandeling in verband met de Overeenkomst.

3. De door Cliënt verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door The circle of beautysalon aangeboden Producten, Behandeling en de prijzen zijn gebaseerd. The circle of beautysalon heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.

4. Bij de uitvoering van de Behandeling is The circle of beautysalon niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Cliënt op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Behandeling wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor The circle of beautysalon, is Cliënt gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.

5. The circle of beautysalon is gerechtigd om voor de uitvoering van de Behandeling naar eigen inzicht derden in te schakelen.

6. De Behandeling kan enkel worden uitgevoerd indien Cliënt de benodigde documenten en/of Behandelingsformulieren volledig en naar waarheid heeft ingevuld. Voor aanvang van de Behandeling worden eventuele mogelijke risico’s uitvoerig met Cliënt besproken. Indien The circle of beautysalon het voor de uitvoering van de Behandeling noodzakelijk acht, kan zij van Cliënt voor aanvang van de Behandeling een gezondheidsverklaring eisen. Ingeval van ziekte, medicatiegebruik, alcohol, (verdovende) middelen en/of andere omstandigheden die van belang kunnen zijn bij de eventuele uitvoering van de Behandeling, dient Cliënt dit voorafgaande aan de Behandeling te bespreken.

7. The circle of beautysalon kan bij de Behandeling enkel gebruik maken van medicijnen, implantaten en andere medische hulpmiddelen voor zover deze geregistreerd zijn en met inachtneming van het Convenant Medische Technologie 2016.

8. Indien Cliënt verzoekt om een second opinion, is The circle of beautysalon verplicht om dit verzoek op te volgen. The circle of beautysalon zal op verzoek de resultaten van de second opinion bespreken met Cliënt.

9. The circle of beautysalon houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, de gebruikelijke handelswijze onder beroepsgenoten en aan de kwaliteitsnormen van de wetenschappelijke vereniging. Hieronder vallen onder meer de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG), de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO: Boek 7, titel 7, afdeling 5 Burgerlijk wetboek), de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Geneesmiddelenwet en eventuele richtlijnen, professionele standaarden en protocollen van de beroepsgroepen. Hieronder wordt tevens verstaan dat de (medische) behandelingsruimte voldoet aan de daaraan gestelde eisen.

10. The circle of beautysalon houdt een dossier bij met betrekking tot de Behandeling van de Cliënt. Hierin worden gegevens verzameld over onder meer eventueel medicatiegebruik, de uitgevoerde Behandeling(en), resultaten, klachten en/of overige relevante informatie.

11. Indien de afspraak c.q. Behandeling reeds gaande is, is het Cliënt niet toegestaan de afspraak af te breken zonder de daartoe verschuldigde kosten te hebben voldaan.

12. The circle of beautysalon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat The circle of beautysalon is uitgegaan van door de Cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens ten behoeve van de verkoop van Producten, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor The circle of beautysalon bekend was.

Artikel 7 – Verplichtingen Cliënt

1. Cliënt is verplicht The circle of beautysalon naar beste weten de inlichtingen en de medewerking te geven die The circle of beautysalon redelijkerwijs voor het uitvoeren van de Overeenkomst behoeft.

2. Cliënt is verplicht alle door The circle of beautysalon verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat The circle of beautysalon niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Cliënt.

3. The circle of beautysalon is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Cliënt te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is The circle of beautysalon verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door The circle of beautysalon voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

4. The circle of beautysalon kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is The circle of beautysalon gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Cliënt. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Cliënt dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan The circle of beautysalon.

Artikel 8 – Afspraken

1. Indien de aanvang of de voortgang van de Behandeling wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Cliënt niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door The circle of beautysalon of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Cliënt komen, vertraging is ontstaan, heeft The circle of beautysalon recht op een redelijke verlenging van de uitvoeringsstermijn. Hieronder wordt tevens verstaan het uitlopen van een vorige afspraak.

2. The circle of beautysalon is steeds gerechtigd een reeds gemaakte afspraak te verplaatsen, mits hij of de betreffende zorginstelling waar hij haar Behandeling verricht, de Cliënt hiervan minimaal 24 uur van tevoren op de hoogte heeft gesteld.

3. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Cliënt goedkeuring dient te geven, is The circle of beautysalon gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst c.q. oplevertermijn op te schorten tot het moment dat Cliënt zijn goedkeuring heeft gegeven.

4. The circle of beautysalon spant zich in om de Behandeling binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Cliënt gehouden om de hiermee gemoeide vergoeding te betalen.

5. The circle of beautysalon heeft het recht om afbeeldingen van de door haar bereikte resultaten van de dienstverlening, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit mits daartoe (voorafgaande) uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Cliënt is verkregen.

6. Reeds gemaakte afspraken die vanaf 48 uur voor de aanvangsdatum van de afspraak geannuleerd worden, of indien Cliënt niet verschijnt op de afspraak zonder afzegging, worden bij Cliënt in rekening gebracht. De kosten hiervan bedragen 20% van het Behandelingsbedrag met een minimum van 25 euro.

7. Bij verschil van mening of onduidelijkheden over de datum van de afspraak, geldt de datum zoals gepland in de administratie van The circle of beautysalon als leidend.

8. The circle of beautysalon zal ingeval van afzegging van de afspraak door Cliënt, zich naar redelijkheid inspannen om de kosten van opzegging zoveel mogelijk te beperken.

9. Indien Cliënt niet tijdig op een afspraak verschijnt zonder afzegging, kan The circle of beautysalon niet garanderen dat de overeengekomen Behandeling plaats kan vinden. Indien Cliënt hierdoor een vervangende afspraak dient te maken, blijven de kosten van de gemiste afspraak onverminderd verschuldigd, tenzij expliciet anders overeengekomen.

10. Bij ontslag na afloop van de Behandeling vindt een ontslaggesprek plaats tussen Cliënt en The circle of beautysalon ten behoeve van de nazorg. Eventuele instructies die Cliënt dient na te leven worden schriftelijk meegegeven.

11. Cliënt is ervan op de hoogte dat de Behandeling van een aantal specifieke type Behandelingen, dient plaats te vinden volgens een door The circle of beautysalon aangegeven tijdsplanning om het gewenste effect te behalen. The circle of beautysalon zal Cliënt hier bij het aangaan van de behandelovereenkomst over informeren.

12. Cliënt dient indien dit expliciet is aangegeven voor aanvang van de Behandeling tevens een afspraak te maken voor een nabehandeling. Deze afspraak dient minimaal 6 weken en maximaal 3 maanden na de Behandeling plaats te vinden. Het verplaatsen van deze afspraak is mogelijk, mits de nabehandeling plaatsvindt binnen 3 maanden na de Behandeling en indien Cliënt dit 24 uur voor aanvang van de afspraak kenbaar maakt aan The circle of beautysalon.

Artikel 9 – Geen garanties

The circle of beautysalon voert de Behandeling en werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen en spant zich te allen tijde in voor het behalen van een optimaal resultaat. De Behandeling is afhankelijk van diverse omstandigheden zoals de lichamelijke reactie van Cliënt, eventuele medische condities, gebruik van medicijnen, de voorgeschiedenis van Cliënt met betrekking tot het uitvoeren van een Behandeling en meer.

Artikel 10 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Cliënt nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Cliënt te komen, wordt daar een aparte Overeenkomst voor gesloten en/of wordt Cliënt doorverwezen naar een bevoegde derde.

2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van The circle of beautysalon, The circle of beautysalon een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Cliënt.

Artikel 11 – Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (btw),. Cliënt kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

2. Betaling van een Overeenkomst geschiedt ineens en voor aanvang van de (eerste) Behandeling, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde Behandeling een vaste prijs is afgesproken en het uitvoeren van die Behandeling leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is The circle of beautysalon gerechtigd om deze kosten, na overleg met Cliënt, in rekening te brengen bij Cliënt.

4. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Cliënt, is The circle of beautysalon gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de Overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste één maand.

5. Partijen kunnen overeenkomen dat Cliënt een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Cliënt het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.

6. The circle of beautysalon is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

7. Cliënt dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van The circle of beautysalon.

8. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Cliënt wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Cliënt uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12 – Incassobeleid

1. Wanneer Cliënt niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, zal Cliënt eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Cliënt binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

2. Vanaf de datum dat Cliënt in verzuim is, zal The circle of beautysalon zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien The circle of beautysalon meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Cliënt.

Artikel 13 – Levering van Producten

1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Cliënt niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door The circle of beautysalon of er door andere omstandigheden buiten de macht van The circle of beautysalon enige vertraging ontstaat, heeft The circle of beautysalon recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Cliënt dient The circle of beautysalon schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Cliënt heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.

2. Indien de Cliënt afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is The circle of beautysalon gerechtigd de Producten op te slaan voor rekening en risico van Cliënt.

3. Indien de Producten worden bezorgd door The circle of beautysalon of een externe vervoerder is The circle of beautysalon, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

4. Indien The circle of beautysalon gegevens behoeft van Cliënt in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Cliënt alle gegevens nodig voor de uitvoering aan The circle of beautysalon ter beschikking heeft gesteld.

5. The circle of beautysalon behoudt zich het recht voor om verzending te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

6. The circle of beautysalon is gerechtigd de Producten in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. The circle of beautysalon is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

Artikel 14 – Verpakking en transport

1. The circle of beautysalon verbindt zich jegens Cliënt om de te leveren Producten behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.

3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

Artikel 15 – Onderzoek, reclamaties

1. Cliënt is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Cliënt te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

2. Cliënt is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. The circle of beautysalon erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Cliënt.

3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan The circle of beautysalon te worden gemeld op info@thecircleofbeauty.nl. Cliënt heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Cliënt zelf, is Cliënt zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.

4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Cliënt verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Cliënt gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van The circle of beautysalon op de wijze zoals door The circle of beautysalon aangegeven.

5. Indien de Consument haar herroepingsrecht gebruikt, zal zij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan The circle of beautysalon, conform de retour instructies van The circle of beautysalon. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Cliënt.

6. The circle of beautysalon is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.

7. Terugbetalingen aan Cliënt worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.

8. Indien Cliënt haar reclamatierecht uitoefent, heeft zij geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.

9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan The circle of beautysalon te wijten is, zal The circle of beautysalon na een verzoek daartoe van Cliënt, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Cliënt geleden is ten gevolge van de

Artikel 16 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. The circle of beautysalon gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Cliënt en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal The circle of beautysalon de betrokkene hierover informeren.

2. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van The circle of beautysalon verwerkt worden. Cliënt staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Cliënt The circle of beautysalon tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

3. Indien The circle of beautysalon op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 17 – Eigendomsvoorbehoud

1. Voor zover Cliënt geen vooruitbetaling van de volledige bestelling zou hebben verricht, blijven alle door The circle of beautysalon geleverde Producten, eigendom van The circle of beautysalon totdat de Cliënt alle navolgende verplichtingen uit alle met The circle of beautysalon gesloten Overeenkomsten is nagekomen.

2. Cliënt is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Cliënt verplicht The circle of beautysalon zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4. Voor het geval dat The circle of beautysalon haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Cliënt reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan The circle of beautysalon of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van The circle of beautysalon zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

5. The circle of beautysalon heeft het recht om de door Cliënt aangekochte Producten, onder zich te houden indien Cliënt nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van The circle of beautysalon. Nadat Cliënt alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal The circle of beautysalon zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Cliënt.

6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Cliënt en zal op eerste verzoek aan The circle of beautysalon worden vergoed door Cliënt.

Artikel 18 – Garantie

The circle of beautysalon staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst.

Artikel 19 – Opschorting en ontbinding

1. The circle of beautysalon heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, beelden en meer onder zich te houden indien Cliënt nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor The circle of beautysalon gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.

2. The circle of beautysalon is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Cliënt in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Cliënt schriftelijk worden bevestigd.

3. The circle of beautysalon is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

4. De opschorting heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Cliënt voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Cliënt verplicht om The circle of beautysalon te vergoeden voor elk financieel verlies dat The circle of beautysalon lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Cliënt.

Artikel 20 – Overmacht

1. The circle of beautysalon is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van The circle of beautysalon wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van The circle of beautysalon, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Cliënt of diens derden aan The circle of beautysalon zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (v) ziekte van werknemers van The circle of beautysalon of door haar ingeschakelde adviseurs en (vi) overige situaties die naar het oordeel van The circle of beautysalon buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Cliënt worden betaald. The circle of beautysalon is niet verplicht om Cliënt te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 21 – Beperking van aansprakelijkheid Behandelingsovereenkomst

1. De aansprakelijkheid van The circle of beautysalon is in het kader van de Overeenkomst in de zin van artikel 7:446 e.v. B.W. niet beperkt. Indien en voor zover ter uitvoering van een Overeenkomst verrichtingen plaatsvinden in een ziekenhuis dat geen partij is bij de Overeenkomst, is het ziekenhuis voor een tekortkoming mede aansprakelijk, als ware het zelf bij de Overeenkomst partij is.

2. Ingeval van aansprakelijkheid van The circle of beautysalon, dient Cliënt eerst een klacht in te dienen conform deze algemene voorwaarden.

3. The circle of beautysalon heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 21 – Beperking van aansprakelijkheid Productverkoop

1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door The circle of beautysalon leidt tot aansprakelijkheid van The circle of beautysalon jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door The circle of beautysalon in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van The circle of beautysalon is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.

2. The circle of beautysalon is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten. Voor Consumenten geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.

3. The circle of beautysalon is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het verkeerd gebruik van het Product. Alle schade aan Producten ten gevolge van het gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).

4. The circle of beautysalon is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.

5. The circle of beautysalon is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.

6. The circle of beautysalon staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens The circle of beautysalon verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

7. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van The circle of beautysalon vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij The circle of beautysalon binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Koper vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

Artikel 22 – Risico overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Cliënt op het moment dat de Producten door Consument zijn ontvangen c.q. geleverd op het overeengekomen afleveradres.

Artikel 23 – Geheimhouding

1. The circle of beautysalon is verplicht strikte geheimhouding te bewaren en dient ervoor te zorgen dat aan anderen dan de Cliënt geen inlichtingen over de Cliënt dan wel inzage in of afschrift van de gegevens uit het dossier wordt verstrekt, tenzij de Cliënt uitdrukkelijk daarvoor toestemming heeft verleend. Indien verstrekking plaatsvindt, geschiedt deze slechts voor zover daardoor de persoonlijke levenssfeer van een ander niet wordt geschaad. De verstrekking van betreffende informatie kan geschieden zonder inachtneming van de beperkingen, bedoeld in de voorgaande volzinnen, indien het bij of krachtens de wet bepaalde daartoe verplicht.

2. Onder anderen dan de Cliënt wordt niet verstaan degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst en degene die optreedt als vervanger van de hulpverlener, voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de door hun in dat kader te verrichten werkzaamheden. Slechts op grond van art. 7:458 BW en conform het gestelde in dit artikel kan afgeweken worden van de geheimhouding.

3. In het belang van de kwaliteit van de door The circle of beautysalon aangeboden Behandeling, alsmede op grond van een wettelijke verplichting houdt zij van iedere Cliënt een dossier met medische gegevens en voor- en na foto’s van de Behandeling bij.

4. De geheimhoudingsverplichting legt The circle of beautysalon ook de door haar in te schakelen derden op.

Artikel 24 – Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan The circle of beautysalon verstrekt in het kader van een Overeenkomst.

2. Indien Cliënt elektronische bestanden, software of informatiedragers aan The circle of beautysalon verstrekt, garandeert Cliënt dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 25 – Klachten

1. Indien Cliënt niet tevreden is over de service van The circle of beautysalon of anderszins klachten heeft over de uitvoering van de Overeenkomst, is Cliënt verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@thecircleofbeauty.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Cliënt voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil The circle of beautysalon de klacht in Behandeling kunnen nemen.

3. The circle of beautysalon zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Indien dat niet lukt, kan Cliënt een klacht indienen bij Anbos Brancheorganisatie.

5. In het klachtenreglement van Anbos Brancheorganisatie en het geschillenreglement van staan de voorwaarden en regels voor klachten en geschiloplossing.

Artikel 26 – Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen The circle of beautysalon en Cliënt is Nederlands recht van toepassing.

2. The circle of beautysalon heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Cliënt hiervan op de hoogte stellen.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen The circle of beautysalon en Cliënt, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Den Haag tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen. Den Haag, locatie 25 september 2020